Love og vedtægter

Love og vedtægter for Mini Club Fyn fra 2011

 

§ 1 Klubbens navn:

Klubbens navn er ”MINI CLUB FYN” og blev oprettet ved stiftende generalforsamling den 23. 11. 1989.

 

§2 Formål:

Formålet med klubben er:

At være, samlingssted for ejere af diverse modeller af Minien.

At optage personer, eller organisationer der udviser en seriøs interesse for Minien.

At udbrede kendskabet til Minien blandt såvel medlemmer som andre.

At virke for fremskaffelse af reservedele, reparations muligheder og litteratur om Minien.

At deltage i træf, udstillinger, shows etc.

 

§ 3 Medlemskab:

En hver der ejer en Mini kan blive medlem, idet det pointeres, at bilens stand er underordnet og bilen behøves ikke være indregistreret.

Er en ansøger af medlemskab ikke ejer af en Mini, men har interessen for Minien, kan bestyrelsen tildele medlemskab, såfremt det ikke på anden godtgøres at andrageren seriøst støtter klubbens formål.

Det er en betingelse for medlemskabets opretholdelse at medlemmet forbliver ejer af en mini eller udviser tilstrækkelig seriøs interesse for Minien.

Udmeldes af klubben skal ske til sekretæren.   

 

§ 4 Kontingent:

Der betales kontingent til hver generalforsamling. Kontingentet betales et år forud.

Kontingent skal være betalt inden den 1. feb. Hvis man ikke har betalt inden første 1.feb. får man en rykker den 15. feb. der skal betales inden 1. marts. Det er sidste chance man får, så betaler man ikke er man udmeldt af klubben.

Der er indmeldelses gebyr på 100 kr.

Der er også Indmeldelses gebyr på hvis man ikke har betalt kontingent senest den 1. marts, men stadig ønsker at være medlem af klubben.

Er et medlem indtrådt i en kontingentperiode betales forholdsmæssig kontingent.

Er et medlem i kontingentrestance og ikke berigtiger denne inden en mdr. efter bevisligt at være blive rykket, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen hvert år.

 

§ 5 Eksklusion:

Hvis et medlem gennem sin optræden overtræder nærværende vedtægter eller på anden måde har vist at han/hun ikke respekterer klubbens regler, kan klubbens bestyrelse ekskludere medlemmet uden varsel.

Det samme glæder hvis medlemmet ikke længer opfylder medlemskabet i §  3 eller er kommet i restance ifølge § 4.

Et medlem, der ved klubmøder eller andre aktiviteter hvor klubben repræsenteres, optræder færdselsmæssig hensynsløst eller chikanerende overfor andre, kan ekskluderes af bestyrelsen.

Eksklusionen kan appellers til førstekommen ordinær generalforsamling. Appellen har opsættende virkning, dog ikke eksklusion efter § 5 stk. 3.

 

§ 6 Generalforsamling:

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset fremmødte medlemmers antal.

Den årlige generalforsamling holdes i januar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved fremsendelse af følgende dagsorden:

1: Formandens beretning.

2: Gennemgang af regnskabet.

3: Fastsættelse af kontingent.

4: Indkommende forslag.

5: Valg iflg. § 8 og § 9.

6: Eventuelt.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet skal være i bestyrelsen i hænde seneste en uge før generalforsamlingen.

Afstemning forgår skriftligt og med almindelig stemmeflerhed.

 

§ 7 ekstraordinær generalforsamling:

Når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt stiller krav om ekstraordinær generalforsamling, skal der indkaldes til sådan en, med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen kan når den ønsker det indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Der skal i begge tilfælde indkaldes mindst med mindst 2 ugers varsel.

 

§ 8 Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og en suppleant.

Suppleanten deltager nødvendigvis ikke i bestyrelsesmøderne, men kaldes ind hvis bestyrelsen ser det nødvendigt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings orden.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og sidder 2 år af gangen. Formand og kasserer er på valg lige år og næstformand og sekretær ulige år.

Suppleanten er på valg hvert år.   

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende, bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis 2/3 af medlemmerne er til stede.

 

§ 9 regnskab:

Regnskabet følger kalender året.

Regnskabet gennemgås af kassereren til den ordinære generalforsamling.

Regnskabet er til rådighed for alle medlemmer til den ordinære generalforsamling.

 

§10 vedtægt ændringer og klubbens oplæsning:

Vedtægts ændring og klubbens opløsning kan efter forslag fra bestyrelsen eller et medlem vedtages ved ¾ stemmeflertal af klubbens medlemmer.

Er ¾ af klubbens medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget med ¾ af de fremmødte, skal bestyrelsen afgøre, om forslaget opretholdes, indkalde til ny generalforsamling inden 4 uger, hvor det nuværende forslag kan vedtages med ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer. 

Ved opløsning overdrages eventuelle aktiver til Egeskov veteranbilmuseum.

 

Anita Gjervig Pedersen